Bosserheide

Aanleiding

Gemeente Echt-Susteren heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn en geeft daarom prioriteit aan het energievraagstuk. In het kader hiervan heeft Echt-Susteren in 2018 een energievisie opgesteld en in 2019 een beleidskader voor zonneparken. Na een selectieprocedure van de gemeente is zonnepark Bosserheide van Solar Provider Group gekozen om te beginnen aan het vergunningstraject. SPG heeft wereldwijd meer dan 200 succesvolle projecten gerealiseerd die gebaseerd zijn op onze vier pijlers namelijk, iedereen laten profiteren, participatie organiseren, maatschappelijke meerwaarde creëren en landschappelijke inpassingen waarborgen. Op deze pagina zal meer informatie worden gegeven over het project en hoe deze pijlers terugkomen in zonnepark Bosserheide.

Locatie: Donnerskamp, Koningsbosch, Echt-Susteren
Land: 4,6 ha panelen 3,1 ha groen 7,7 ha totaal
Energie: 6 MW (capaciteit) + 5,2 GWh (productie) = 1523 huishoudens

Huidig ontwerp

Het voorgestelde systeem bestaat uit fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen met behulp van vaste kantel bevestiging. Om de productie te stimuleren, worden de panelen naar het oosten en westen gekanteld.

Het zonnepark levert elektriciteit aan het net via het transportverdeelstation van Enexis in Pepinusbrug. De nabijheid (2100 meter) van het transportverdeelstation in maakt dit een geschikte locatie voor een zonnepark.

Na de looptijd van het zonnepark zorgt SPG ervoor dat de installatie verwijderd wordt en dat het land wordt hersteld naar de oorspronkelijke staat.

Multifunctioneel ruimtegebruik
• Recreatief medegebruik wordt bevorderd door het realiseren van een informatiepunt, waar meer verteld wordt over het zonnepark, biodiversiteit en het omringende landschap.
• De realisatie van het zonnepark biedt mogelijkheden om ecologie & biodiversiteit in de omgeving te verhogen.

Landschappelijke inpassing

Inpassing van de zuidrand met een landschappelijke haag en boomvormers. De grootste kwaliteit van het gebied (plateau) zijn de open boskamers. Bij het inpassen van de zuidrand wordt hiermee rekening gehouden door een landschappelijke haag te realiseren met een hoogte van ca. 1.50 meter. De zonnepanelen hebben dezelfde hoogte als de haag. Hiermee worden de panelen ingepast, maar blijft de openheid gewaarborgd op ooghoogte. Hiermee worden ook de kernkwaliteiten van het aardkundig ensemble ‘Op d’n Berg’ behouden.

deze zones in te richten ter bevordering van ecologie en biodiversiteit. Dit doen we via een bloemrijk grasland, ecologische verbindingszone en afronding van de bosrand (mantel en zoomstructuur).

Bloemrijk grasland
Om de biodiversiteit te bevorderen wordt onder en buiten de zonnepanelen een bloemrijk graslandmengsel toegepast. Onder de panelen is over het algemeen veel schaduw, waardoor op deze locatie voor andere soorten gekozen wordt. Op het overige gedeelte van het zonnepark, wordt een mengsel toegepast dat geschikt is voor zonnige omstandigheden.

Ecologische verbindingszone
Het plangebied is gelegen in de zilvergroene natuurzone en wordt omgeven door de goudgroene natuurzone. Als het zonnepark volledig wordt afgerasterd wordt het voor fauna lastig om te migreren naar andere locaties en wordt een deel van hun leefgebied afgesloten. Om die reden wordt een ecologische verbinding gerealiseerd over het zonnepark die vrij is van afrastering. Deze zone vormt de verbinding tussen de twee naastgelegen bosgebieden. Op deze manier wordt een natuurlijke overgang gecreëerd tussen de twee bosgebieden.

Afronding bosrand (struweel, kruiden en grassen)
Deze maatregel ligt in het verlengde van de ecologische verbinding en ziet toe op de natuurlijke afronding van de bosrand. Een bosrand bestaat idealiter uit een zoom en een mantel. De zoom is een zone met ruigtekruiden. Na de mantel volgt de overgang naar het bos, de kern met volgroeide bomen. Bosranden kennen een grote biodiversiteit net zoals vele andere natuurlijke gradiënten: de mantel vormt een habitat voor vogels, de zoom zorgt voor schuilgelegenheid en voedsel voor vlinders en insecten.

PARTICIPATIE

Proces participatie
Zonneparken zijn een nieuw landschapselement waar we nog niet altijd aan zijn gewend. Kenmerkend voor zonneparken is dat ze relatief vaak in een open en landelijke gebied worden geplaatst. De combinatie van beide punten kan tot discussie leiden. Daarom kijkt SPG verder dan alleen de direct omwonenden.
Om met de omgeving op interactieve en snelle wijze te komen tot een gedragen vormgeving van het zonnepark, maken wij gebruik van drie type sessies.
1. Haalsessie: een plenaire informatieavond waarin wij alle bewoners informeren over het proces, maar dit moment ook direct benutten om zoveel mogelijk input (vooral knelpunten) bij belanghebbenden op te halen;
2. Werksessie: geïnteresseerden gaan in werksessies actief aan de slag met het bepalen van de oplossingsrichtingen;
3. Brengsessie: een informatieavond waarop bewoners het resultaat kunnen zien van wat wij met de geïnteresseerden hebben bereikt: een ontwerp met de vormgeving van het zonnepark.

Financiële participatie
Een andere belangrijke vorm van participatie is financiële participatie. Om dit te realiseren, heeft SPG een profijtplan opgesteld. Het is de ambitie van SPG om Zonnepark Bosserheide voor zeker 50% in lokaal eigendom te brengen. Hiervoor zijn wij in gesprek met de energie coöperatie Echt-Susteren Energie. Op dit moment zijn SPG en de coöperatie de intentieverklaring aan het formaliseren. Wij verwachten deze voor eind mei te sluiten. Ook kan er gedacht worden aan het verstrekken van risico-vrije obligatieleningen voor de omwonden via een nader te bepalen crowdfundingsplatform.

Date

november 2020

Categories

  • Europe